ኣብዚ ሓጺር እዋን ዝተራእየ ክልተ ክስተታት። እቲ ጀግና ዲኒኤል ኣብዚ ሳልስቶዚ ኣንበሳ ዓቐበት ተባሂሉ ክብሪ ሃገሩን ገዚእ ርእሱን ንዓለም ከመስክር እንከሎ። እቶም ካብ ዝፈትዉዋ ሃገሮምን ህዝቦምን ብሰንኪ ኣረሜናዊ ምሕደራ ኢሳያስ ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ኣውዱቖም ንኩሉቲ ዘጓነፎም ንምእማኑ ዘሸግር መስገደ ሰጊሮም ኣብ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ዝኣተዉ ነቶም ምስኦም ተበጊሶም ኣብ መንገዱ ዝተረፉ ረሲዕም ስርዓት ኤርትራ ዝገበረ የብሉን ብምባል ኣንጻርቲ ሕማቕ ርእዮም ዓገብ ዝበሉ ተቓውሞኦም ኣስሚዖም። ዘስደምም ነገር ኢዩ። ንሃገር ካብ ሓደጋ ዘድሓንኩም ድዩ መሲልኩም? በሉ ሕሰም ህዝቡኹም ንሓደ ዓመት ከምዜናዋሕ ጌርኩም ኣለኹም። እዚ ጥራይውን ኣይኮነን ብገለ ሰብ ረብሓ ተታሊልኩም ኣንጻርቶም ኣብዚ ቀረባ እዋን ንኤውሮጳ ዝኣተዉን ጌና ኣብ ጉዞ ንዘለዉን ንጉዲያቶም ንምትሕልላኽ ኢኹም ስሪሕኩም።
 
እስከ ነቲ ጉዲይ ኣዕሚቝና ንተንትኖ፣ 
 1. እቲ ክሲ ናብቶም ኣብ ልዕሊ ዛጋታት ኤርትራ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዜፈጸሙ ዘተኮረ’ምበር ንህዜቢ ዜትንክፍ ኣይነበረን። ነቶም ስልጣን ዓቲሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሸሸ ዜብሉ ዘለዉ፣ ጠንቂ ስደትኩምን፣ ኣሕዋትኩሙን ዝኾኑዶ ኣይኮነን እቲ ኣርእስቲ? ብሰብ ረብሓ በቶም ብህግደፍ ዝምወሉ ክሳብ መዓስ ኢኹም ክትታለሉ።
   
 2. ኣብ ኤርትራ ሕጊ ኣልቦ ስርዓት ኢዩ ተተኺሉ ዘሎ። ነዚ ስርዓትዚ ክትድግፉ? ክሳብ ክንደይ ዱዩ ንቕሓትኩም ባይታ ዘቢጡ? ሰባት ተኣሲሮም ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ዝጸንሑ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኢዩ። አረ ገሊኦምሲ ድሕሪ ዓመታት ብምንታይን ብመንን ከም ዜተኣስሩ ስለ ዘይፍለጥ ውጻእ ግን ብጩቕ ከይትብል ተባሂሎም ዜተፋነዉ ኣለዉ።
   
 3. ኣብ ኤርትራ ወስዲ ሰብ ብኣጽኑሕልና ዓመታት ይእሰር። ዋላቶም በዲሎም ዜበሃሉ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ የብሎምን? እዚ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልዶ ኣይኮነን?
   
 4. ኣብ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ ብዜኸድካዮ ኢዩ። ኩሉ ትሕቲ መሬት፣ ኣንታ ኣሕዋትኩም እኮ ኢዮም! ቁሩብ ርህራሄ ኣብ ኣሕዋትኩም ኣይትገብሩን? መንእሰያት ካብ ኣብ ኤርትራ ምንባር ሓዱኡ ይርክርበና ኢሎም እኮኢዮም ዜጠፍኡ ዘልዉ።
   
 5. ከምቲ ሰዓብቲ ኢሳያስ ዝብልዎ ብኣመሪካን ካልኦትን ዝግበር ሽርሒ’ዩ ዝብሎ እንተኾይኑ ስለምንታይ መግትኢ  ዘፈጥረሉ? ብኸመይ ትብሉ ትኾኑ? ግርም ዝኮነ ዜጋ ነጻ ክወጽእ እንተዝፍቀደሉ እዘን ሕጂ ዝቕበላኹም ዘልዋ ሃገራት መእተዊ ቪዚዶ ምሃባ ይመስለኩም? ኣይመስለንን? እቶ ኣሽሓት ኣኽፊሎም ዘስግሩኹም ኣባላት ሰራዊትን ናይ ጸጥታ ትካላትን’ዶ ኣይኮኑን? ብድሕሪት ዝተወደበ ኣካል ከምዘሎ ኣይትረስዑ።
   
 6. ኣስከ ኣብ ዜተፈላልየ እዋናት ዝተ ዘርበ ንዘክር “ ሓተላ ሕብረተሰብ ከይዶም ኢልና ኣይንሰናበድን፣ ክኸይድ ዜበለ ሕጂውን ይኺድ” “ እዝም ንወጻኢ ዝኸዱ ሰባት ንሃገሮም ዓንዲ ኮይኖም ዘለዉ ኢዮም” “ ንዓና ስልጣን ዝሃበና ሰብ የለን” ። እዚ እኮኢዩ ብወግዒ ተነጊርኩም። እሞ’ኸ ነዚ ከምዚ ዝብል ስርዓት ትጣበቑሉ? ሕማቕ መዓልቲ።
   
 7. ስርዓት ኢሳያስ ስልጣኑ ንምድልዲል ዜወሰዶም ስጉምትታት ንመልከት፣-

  (ሀ) ን72 ቀልጢፉ በቲንዎ።

  (ለ) ቁጠባ ሃገር ንምርማስ ዝነበረ ፋብሪካታት ሸይጡ ጥረ ነገራት ንኸየእትዋ ኣሎ ዝበሃል ማሕለኻታት ብምትእትታው ከም ዝጥፍሻ ጌርወን ኣብዚ እዋንዚ ድማ ቀረብ ጽዓት ብምዕጻው ናብ ፍጹም ምዕጻው ተቓሪበን ኣለዋ።

  (ሐ) ሃገር ፍጹም ናይ ምክልኻል ዓቅማ ንምምህማን ኩሎም ምሁራን ካብ ሰራዊት ከምዝወጹን ንከምገለ ዝተረስዑ ድማ ተራ ከምዘይህልዎም ጌሩ፣ እቲ ኣጸቢቑ ዝገርም ድማ ነቶም ብወተሃደራዊ ስነፍልጠት ኣብ እዋን ሃይለስላሰ ኮነ ደርግ ዝሰልጠኑ ከይተረፈ ካብቲ ምያኦም ምርሓቕ ኢዩ። እዚ ጥራሕ’ውን ኣይኮነን ኣብ ሳዋ ናይ መኮነናት ትምህርቲ ቀሲሞም ክሳብ ኣብ ወጻኢ ዜሰልጠኑ መንእሰያት ፋሕ ከምዜብሉን ጌሩ። እዚ ናይ ምድኻም ስጉምቲ’ዚ ኣብ ውሽጣዊ ጸጥታ ይኹን ፖሊስ እውን ተፈጺሙ ኢዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሃገር ንክካላኸል ትጽቢት ዝገበረሉ እዚ ህዜባዊ ሚሊሻ ኢዩ። እዚ ሰራዊትዚ  ብደቂ ሱሳ ዝተዓብለለ፣ ስንኩላን፣ ነባሪ ሕማም ብ ዘለዎም ዝቖመ ኢዩ።

   (መ) ስርዕት ኢሳያስ ኣብ ክንዲ ሃገራዊ ሰራዊት ዕሱባት ሰራዊት ኢዩ ዝሕብሕብ ዘሎ። ሰራዊት ደሚሒት ኢዮም ሰራዊት ኢሳያስ። ኢሳያስ ተማሃራይ ቃዛፊ ስለዜኾነ ኩሉቲ ቃዛፊ ዝተኸተሎ ኣገባብ ተኸቲሉ ይኸድ ኣሎ።

  (ሰ) ሕጂ ድማ ናይ ቁጠባ ነውጺ የተኣታቱ ኣሎ። ኩሉ ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ዝነበረ ተዓጽዩ ዋጋ ሃለኽቲ ሰማይ በጹሑ፣ እቶም ምስ ቀንዲ ተኣመንቲ ስርዓት ኮይኖም ሚልዮነራት ዝኾኑ እናኣሰርካ ከም ዘይትፈልጥ ኮንካ ምቕራብ ኢዩ። እዚ ነውጺ’ዚ ኣብ ብዘሓት ሃገራት ዝተፈተነ ንዝኾነ ተቓውሞ ንምጭፍላቕ ባብ ዘርሑ ኣገባብ ኢዩ።
እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ተዘርዙሩ ዘሎ ስጉምትታት ብቐንዱ ስልጣንካ ብምድልዳል መሰላት ዜጋታት ምርጋጽ ኢዩ።
 
ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስ ንዓሰብ ኣመሪካን ካልኦት መሻርኽታን ወተሃደራዊ መዓስከር ክትከውን ንበይኑ ወሲኑ ኣሎ። እሞኸ መሰል ዜጋታት ምግሃስዶ ኣይኮነን?
 
ስለዚ ጀጋኑ ታሪኽ ይሰርሑ ሰነፋት ድማ ኣንጻር ረብሐኦም ይስለፉ።
 
ውፉይ ካብ ከባቢ ሲቲ ፓርክ
 

Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...