ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ጕዕዞ ሃገራዊ ነጻነት ብኸምዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ምንቅስቓሳት ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ተለዓዒሉን ተንቀሳቒሱን ኔሩ ኢዩ። ብዝያዳ ከኣ ኣብ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ናይ ተመሃሮን መንእሰያትን ቃልሲ ነተን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዓጢቐን ምስ ጸላኢ ዝረባረባ ዝነበራ ናይ ክልቲአን ዉዱባት ዓቢ ናይ ቃልሲ ናህሪን ንዋታዊ ደገፍን ኣበርኪቶምን ተሳቲፎምን።

ስርዓት ኢሰያስን ህግደፍን ግን መንእሰይ ኣብ ክንዲ ክምዕብልን ክመሃርን ምግባር ቅሉዕ ተጻብኦን፣ ምጽናት መንእሰይን ሃገርን ክሳብ ሕጂ ተታሒዞሞ ይርከቡ። መንእሰይ ተስፋ ሰለዝቘረጸ ኢዩ ንዝፈትዋ ሃገሩን ቤተሰቡን ራሕሪሑ ሃጽ ኢሉ ናብ ስደት ከምርሕ ዝተግደደ። እንተዀነ እንኮ መፍትሒ ናይ’ዚ ጸገማት እምበኣር ሰሚርካን ብሓባር ኰንካን ነዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብምእላይ ጥራይ ምዃኑ ንዂሉ ብዘየማትእ ብሩህ ኰይኑ’ሎ።

መርበብ ሲቪላዊ ማሕበራት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ካብዚቐውም ኣትሒዙ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላምኡ ኤርትራዊ ዜጋ ብፍላይ ከኣ ኤርትራዊ መንእሰይ መሰላቱ ፈሊጡ ክሓተሎምን ክቃለሰሎምን ካብቲ ዝጸዓረሉን ሕጂውን ዝቃለሰሉ ዘሎን ዓበይቲ ዕላማታቱ እዮ። ከም ኣብነት ኣብ ምብጋስ ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ንዋታውን ሞራላዊን ደገፋቱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣወፍዩ እዪ። ከምኡውን በብዓዱ ኣብ ኤውሮጳ መንእሰይ ክነቅሕን ሓላፍነቱ ክስከምን ናጽነቱ ሓልዮ ክውደብን ብኹሉ ዓቕምታቱ ሰሪሕሉን ዝሰርሓሉ ዘሎን ዓቢ ሃገራዊ ጉዳይ እዮ። ሎሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ኢትዮጲያን ተስፋ ዝህብ ምንቅስቓሳት የርኢ ኣሎ። ሓለፍነቱ ክሰከም ቅሩብነቱ እንዳለዓለ ይመጽእ ኣሎ።

ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ብጉዳይ ሃገሩን ህዝቡን ክዝቲን ፍታሕ ክደሊን ክእከብን ክውደብን ብዘይ ገደብ ክንድግፍ ጸኒሕናን ኣሎናን። ክሳብዚ ቁሩብ ግዜ ድማ መንእሰይ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ብብዝሒ ቁጽሪ ዘይምንባሩን መንእሰይ ብኸመይ ኣብ ቃልሲ ክጽንበር ይኽእል ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቶም ንነዊሕ ዓመታት ዘይተመለሱ ሕቶታት ኮይኑ ጸኒሑ። ሎሚ ግን ኤርትራዊ መንእሰይ ነቲ ሕቶ ብግብሪ እንዳመለሶ ይመጽእ ኣሎ። እዚ ብተዛማዲ ሓዲሽ ተርእዮ ኸኣ ዓቢ ተስፋ ዝህብ ምዕባለ ናይዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ዓመታትን ኣዋርሕን እዮ።

ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ከከባቢኡ ብናይ ገዛእ ርእሱ ተበግሶ ዝተላዕለን ነብሱ ናብ ምውዳብ ገጹ ዝጎይይ ዘሎን እዮ። ናብ ቃልሲ ዝብገስ ዘሎ ናይ መንእሰይ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከብ ነንሕድሕዱ ዘይፋለጥን ጽኑዕ ርክባት ጌና ዘየጥረየን እዮ። ብቢከባቢኡ ብኤውሮጳ ኣሜሪካ ኢትዮጵያን ካልእ ከባቢታትን ናይ ምትእኽኻባት ድሌት ኣሎ። ብግብሪውን ናይ ምጥርናፍ ድሌቱ ኣመስኪሩ እዮ። ከም ኣብነት ኣብ ዋሽንተንን ኢትዮጵያን ዝሓለፉ ዋዕላታት ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ክጥቀስ ይከኣል።

ከም መቐጸልታ ናቱ ካብ ዓለም ምሉእ ዝውሕዘ ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ መጀመሪያ ወርሒ ሓምለ  ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃገር ኢትዮጵያ ዝግበር መድረኽ ዘተ ኤርትራዊ መንእሰይ ክሳተፍ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ። ዝተፈላለዮ ምንቅስቓሳት ኤርትራዊ መንእሰይ ካብ ምሉእ ዓለም ተኣኪቦም ብጉዳይ ህዝቦምን ሃገሮምን ኤርትራ ዝዝትየሉ ኣጋጣሚ እዮ።

ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብዚመጽእ መድረኽ ዘተ ኣብ ናይ ሓባር ራእይ ምጥራይን ኣብ ናይ ቃልስታቱ ምውህሃድን ዓቢ ግደ ክህልዎ እዪ። ካብ ርሑቕ ዝመጸ ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ምስቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ከኣ ብብዝሒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ መንእሰይ ሓባራዊ ዘተ ዘካይደሉ ናይ መጀመሪይ ኣጋጣሚ እዮ። ምስ ህልው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብቐጥታ ናይ ምፍሕፋሕ ዕድል ዝህብ እዮ። ናይ ቃልሲ ሃልሃልታ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝጸልወሉ መንገዲውን ከምጽእ ይኽእል እዮ።

ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ሓጺር ግዜ ብዘርኣዮ ቆራጽነትን ሓያል ናይ ተቓውሞ መንፈስን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ፍርሕን ራዕድን ክናገፎን ሓዲሽ ተስፋ ለውጥን ፍትሕን ሰላምን ኣብምሃብ ተራ ክህልዎ እዮ።

ብእምነትና መድረኽ ዘተ ኤርትራዊ መንእሰይ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምቅልጣፍ ገዚፍ ናይ ቃልሲ ናህሪ ክፈጥር ይኽእል እዮ። ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ንነብሱ ወዲቡ ጉቡእ ናይ ቃልሲ ቦትኡ ሒዙ ምስ ውድባትን ሲቪካዊ ምንቅስቓሳትን ብሓፈሻ ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ድማ ብፍላይ ጥሙር ናይ ሓባር ቃልሲ ንኽህልዎ ብወገና መድረኽ ዘተ ኤርትራዊ መንእሰይ ዘምጽኦ ዕንቅፋት ኣሎ ኣይንብልን። ብኣንጻሩ ዝያዳ ሂወትን ናህርን ክፈጥር እዮ ዝብል ትጽቢት ኣሎና።

መርበብ ሲቪላዊ ማሕበራት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ካብ መሰረታዊ ዕላማታቱን ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ቃልሲ ተሞክሩኡን ተበጊሱ መድረኽ ዘተ  ኤርትራዊ መንእሰይ ይድግፍን ሙሉእ ዓውት ይምነን።

መርበብ ሲቪላዊ ማሕበራት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ

 

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራሲ ኣብ ኤርትራ - ሽወደን

ኤርትራዊ ማሕበር ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት - ጀርመን

ስኒት ሰላም - ጀርመን

ኤርትራዊ ማሕበር ንሰላም - ጀርመን

መቓልሕ ኤርትራ - ጀርመን

ምንቅስቓስ ሕብረት ኤርትራውያን - ኖርወይ

ኤርትራውያን ንፍትሕን ንደሞክራስን - በነሉክስ

ኤርትራውያን ንሰላምን ንደሞክራሰን - ሲዊዘርላንድ

 

 

መርበብ ሲቪላዊ ማሕበራት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ

Network of Eritrean Civil Societies in Europe (NECS-Europe)

P.O.Box 401 - 1214 Vernier – Geneva – Switzerland – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ምንቅስቓስ ኤርትራዊ መንእሰይ ወሳኒ ተራ ኣብ ምቅልጣፍ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ

 

 

ሓምለ 2012

 


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...