ህዝቢ ኤርትራ ነፍስናን መሬትናን
ምርኣይ ምግጋይ ኴንና፡ ሎሚ ዘይነደርናስ መዓስ?!!!

ብዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰትስ፡ ሰ.ኣ.)

ጥቅምቲ (October) 1: 2016

 

 እዚ ትርእዩዎ ባህሪያዊ  ስእሊ ምድሪ  መሬት ኤርትራ ኣይኮነን! ግዳይ ውዲት ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስን ባህሪያዊ ጸጋታት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ግሒጡ ምስ ወድኤ፡ ብዘይ ሓላፍነት የዕኒዩ ዝሃድም ባዕዳዊ ኩባንያን ዘስዕቦ ናይ ዘሎ ዕንወት ስእሊ`ዩ።

መሬት ኩሉ ኢያ!  ህዝባ ምስ ዝሕልዋን ዝከናኸናን፡ ወሃቢት ኩሉ ዓይነታት ጸጋኣ ኢያ፤ ኣይትጠልምን`ያ!   ኣደ ምድራዊ  ህይወት`ያ፤ ናብ መሬት ክሳብ ንምለስ፡ ኩሉ ንህይወትና ዘገልግለና ካብ መሬት ኢና እንደልዮ። መሬት ጸጋኣ ክትልግሰልካ ኸኣ ክንክን የድልያ። ጸጋ ዝናብን  ጥዑም ኣየርን  ዘኽእሉ ኣጋራብ ብኽብሪ  ክትከናኸኖም ይሓትት፤ ፈርያም ሃብቲ መሬት ከይብሕጐጕ በግራብን ሮማዲ ሳዕርን ኪዕቀብ ትገብሮ፡ ትዛልዮ።  ዋናኣ ምስ ሰኣነት፡ ከብዳ ምስ ተጓሕጐሐት ግን ካበይ ኣምጺኣ ክትልግስ!  እዚ ትርእዩዎ ምርኣይ ምግጋይ መሬት ክንደይ ጉድ ዝተራእየሉ፡ ክንደይ ኣበሳ ዝተፈጸመሉ ተካል መሬት`ዩ። ንረብሓ ዋናታት መሬት ኣብ ከብዱ ዝዓቘሮ ባህሪያዊ ጸጋ ወርቂ፡ ነቭሱን ዝተባህለ ናይ ካናዳ ካምፓኒ፡ ንኣካባቢያ ጥዕና  ኣብ ግምት ከየእተወ ብምፍሓር፡ 60% ናብ ጁባኡ፡ 40% ናብ ጁባ ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስ፡ 0% ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ምዕባለ ሃገርን፡ በስገዳድ ወፍሪ ባርነት፡ ኣብ ዓለም ዘይተራእየን ብሕጊ ክብሪ ወድሰብ ዓገብ ዘይተባህለሉን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን  ናይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ መርኣያ ኢዩ። እዚ ትርእዩዎ ዘሎኹም ምርኣይ ምግጋይ ኮይኑ ዘሎ መሬት፡ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንህዝቡ ዝዓቘሮ ባህሪያዊ ሃብቲ ወርቁ ተዘሚቱ፡ ንዘለዓለም ምስሉ ዝተደወነ፡ ዝከላኸለሉ ዝሰኣነ ዘኽታም  መሬትና ኢዩ።

ንመሬቱ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዘይተኣደነ መስዋእቲ ከፊሉ ካብ ኢድ ባዕዲ ናጻ ዘውጽአ ህዝቢ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ትም ኢሉ ክዝመት፡ ካብዚ ንላዕሊ ዘነድር እንታይ ኩነታትን  መዓስን ኢዩ ክመጾ ዝጽበ?!  እቲ መሪር ሓቂ ግን፡ ኤርትራ ካብ ቃልሲ ንናጽነት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ፡ ኣብ ከበሳን ቆላታትን ኣግራባ ብዘይ ንሕስያ በሪሱን ገና`ውን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ንርእዮ ይበርስ ብምህላዉ፡ ንምድራበዳነት ቃልዕ ኮይና ምህላዋ ዘስደምምን ዘሕዝንን ኢዩ።

ጸጋ ሃገርካ ብባዕዳውያን ኪዝመትን መሬትካ ኪበርስን ከሎ ልዑል ነድሪ ከስዕብን መዕገቲ ኪትገብረሉ ዝግባእን ይኹን`ምበር፡ ካብኡ ንላዕሊ ከነድረና ዝግብኦ ከም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፋሺስታዊ ውልቀመላኺን በጻብዕ ዝቝጸሩ ጃንዳታቱን ንጸንት እናሃለና ዘይመነድሪና ንዓለም ከይተረፈ ኣስደሚሙዎ ኣሎ። እንታይ`ዩ ጉድና!  ፍረ ናይ ብሓድነት ምቅላስ ናጽነት ምዃኑ ዝረኣየ ህዝቢ፡ ሎሚ ከመይ ኢሉ ኢዩ ብጫሌዳዊ  ፍልልያት ብፍቓዱ ተበታቲኑ ኪጸንት ዝፈቅድ?!  

          ባዕዳዊ መግዛእቲታት - ነታ ትንፋስ ምልኣት ህይወትን ማእለማ ዝተወሃሃደ ሕብረተሰብን ዝኾነት፣ መሰላትን ግቡኣትን ስድራ ቤታትን እንዳታትን ከም ማእዶ ጠሚራ ዝሓዘት፡ ብሰላም ትልለ ዓዲ ካብ ሱራ ኪምሕዉዋ ኣይፈተኑን። መግዛእቲ ኢትዮጵያ ከይተረፈ፡ ዓዲታት ምቅጻልን ብጃምላ ምቕታልን ይፍጽም እኳ እንተ ነበረ፡ ንሕብረተሰብ ባሕጒጉ ከጽንት ኣይፈተነን። ዘየናሕሲ ፖለቲካዊ መቕተልቲ እናፈጸመ፡ እሱራት ኪብጽሑ፣ ኣብ ቅድሚ ፍርዲ  ኪቐርቡ ዕድል ይህብ ኔሩ ኢዩ። ሎሚኸ? ንግሁድ ነገር እንታይ ምዝርዛር የድልዮ!

          ህዝቢ ኤርትራ መኣዝንና ስሒትና ኣብ ግጉይ መንገዲ ካብ ንጓዓዝ ብውሑዱ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ሓሊፉና ኣሎ። ከም ህዝቢ ክልተ ናይ ጥፍኣትና ጠንቂ ንዝኾኑ ዝፈጸምናዮም ጉድለታት ንዘክር፡-

  1. ብፍቓድና ሕጋውን ባህሪያውን ስልጣን ህዝቢ ንውልቀመላኺ ሽፍታ ኣረኪብና ንፋሺስታዊ ስርዓት ኪስዕርር ጥጡሕሕሕሕሕ ሕ    ሕ ባይታ ፈጢርና ናይ ጥፍኣትናን ዕንወት ሃገርናን ጠንኪ ኴንና ምህላውና፡፤
  2. ንኺፍጠር ዕድል ዝሃብናዮ ፋሺስታዊ ስርዓት ብስሙር ህዝባዊ ድምጽን ሓይልን ኣልጊስና፡ ግዝኣተ ሕጊ ተኺልና ፍትሒ ዘውሕስ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ከይንተክል፡ ብውድበይ ውድብካ፣ ወገነይ ወገንካ፣ ሃይማኖተይ ሃይማኖትካ ወ.ዘ.ተ. - ኣብ ትርጉም ኣልቦን ሓደገይናን ጫሌዳዊ ዓዘቕቲ ምፍልላይ ጥሒልናን፣ ናይ እንታይ ገዲሱኒ ገበን ምፍጻምናን (Indifference is the greatest crime)  ንጸሊም ደመና ዕንወት ሃገርን ስቓይ ህዝብን ኪናዋሕ  ባዕልና ጠንቂ ንኸውን ምህላውና ኢዩ። እዚ ዝተጠቕሰ ክልቲኡ ዓበይቲ ጕድለታት ኢድ ባዕዲ ዘይብሉ ባዕልና ንሕተተሉ መልመስቲ ኢዩ። ድሕሪ`ቲ ንምሉእ ዓለም ዘገረመ ጽንዓትን ዓወትን ምዃኑ ከኣ ንምሉእ ዓለም ዳግም የገርም ኣሎ።

ነዚ መሪር ሓቂ፡ ንሓዋሩ ፍጹም ከይጸልመተ  ኪስቆረናን ክንበራበረሉን ይግብኣና። ካብ ጊዜ ቃልሲ ጀሚሩ ትርጉም ብረሃጽካ ምንባር ዘይፈልጥ ውልቀመላኺ፡ ብዘይ ንሕስያ ካብ ህዝቢ እናሸምጠጠን እናመንዘዐን ዓዲ ዝኣተወ፡ ናይ ተዅላ ባህሪኡ ኪቕርን ሓላዪ ህዝቢ ኪኸውንን ተጸቢናዮ። እንተ ኾነ - ወዲ ድሙ ነይገድፍ ግብረ እሙ - ከም ዝበሃል፡ ንሽፍታዊ ባህሪኡ ናብ ፋሺስትነት ብምዕዛዝ፡ ንግድን ሸቐጥን ማሕረስን ሽቕለትን ከልኪሉ፣ ንኣፍራዪ ጕልበትን መሃዚ ኣእምሮን መንእሰይ ብወፍሪ ባርነት ኣደንዚዙ፣ ናይ ትምህርትን ምዕባለን ምጽልማት ኣዊጁ፣ ኣብ ርእሲ`ቲ ብወለንትኡ ዝኣወጆ ተኻታታሊ ኣጽናቲ ኲናታት፡ ብዘይ ክስን ግቡእ ፍርድን ሰባት ምእሳርን ምጽናትን ዕለታዊ ህይወት ምግባሩ፣ ብኣልማማ ሃገር ብዘይ ፍቓድ ወረቐት ህዝባ ዘይንቀሳቐሰላ  ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ኣላ። ከም ህዝቢ፡ ኣብ ዝሃለና ንሃሉ፡ ኣብዚ ህሞት`ዚ  ዘይነደርናን ምእንቲ ፍትሒ ብሓባር ቅልጽምና ዘየልዓልናን መዓስ ኢና ንህላዌና ክንበረበር?!!!

መሬት ፍጹም ከይጸልመተ፡   ብሓባር ብዕትበት ዘቲና መፍትሒ ክንረኽበሉ ሕቶ ቀጻልነት ከም ህዝብን ሃገርን ምህላውና ወይ ዘይምህላውና ኢዩ። ንዘይምህላዉ ዝመረጸ ህዝቢ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ኣይተራእየን፤ ቀዳሞት ኤርትራውያን ኴንና ከይንረከብ ኣቲናዮ ዘለና ሃገራዊ ኣፈርክቡ  ክንበራበረሉ ዝግብኣና ህሞት ምዃኑ ዘከራኽር ኣይኮነን። እቲ ብዓለማዊ ተበግሶ ዝካየድ ዘሎ ህጹጽ ጻውዒት ህዝባዊ ምንቅስቓስ - ካብ ባይታ ክብገስ ዝግብኦ ናይ ህዝብን፡ ንህዝብን፡ ንህዝብን ሓባራዊ ቃልሲ መተካእታ ዘይብሉ ፍታሕ ሽግር ሃገር ምዃኑ ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ ዛጊት ተገንዚቡዎ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ። እቲ ተሪፉ ዘሎ ዕማም ኣብ ግብሪ ምትርጓሙ ኢዩ።  እቲ ምንታይ፡ ትዝርብ ውዒልካ እንተ ሓደርካ፡  ኣብ መወዳእትኡ፡ እቲ ወሳኒ ግብርን ውጽኢትን ጥራይ ኢዩ። እዛ ሓላፍነት እዚኣ ኣፍጢጣ ካብ ትጥምተና ርብዒ ዘመን ሓሊፉና ኣሎሞ፡ ንዕዙዝ ጉዳይና ከም ዘይናትና ምርኣይ ይኣክል ንበሎ።

``እምነት ብዘይ ግብሪ፡ ጸሎት ብዘይ ፍቕሪ ኣይፈቱን ረቢ/ፈጣሪ።

ከምቲ ``ሓዊ ኣተወካ እንተ በልዎስ ደሓን ሳዕሪ ተኸዲነ`ለኹ`` ዝበለ ኣይንኹን።

``ኣሕዋት ምስ ዚሰምሩ፡ እንታይ ዘይገብሩ፣

``ኣሕዋት ምስ ዚጻልኡ፡ እንታይ ዘየጥፍኡ።`` 

ዝብል ልቦና ቀዳሞት ዘኪርና፡  ካብ ታሪኽናን እዋናዊ  ኩነታት ሃገርናን ተማሂርና፡ ንድሕነትና ንጠቐመሉ።

ፍትሒ ኪነግስ፡ ምልኪ ነልግስ!

ራህዋን ሰላምን ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!!

ቅዱስ ግብራዊ ዝኽሪ ንሰማእታት ሃገር!!!

 


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...