Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም!

ኣብ ኤርትራ ድምጺ ጠያይትን መዳፍዕን ዘይስምዖ ሓያል ኩናት ይካየድ ኣሎ። እዚ ኩናት እዚ ህንጻታት ዘፍርስ ኣይኮነን መከላኸሊ ድፋዓት ምስራሕ 'ውን ኣየድልዮን። እዚ ድምጺ ኣልቦ ኩናት ስምብራቱን ማህሰይቱን ኣብ ኣእምሮን ልብን ደቂ ሰባት ዝተወቀጠ እዩ። ሓደገኛነቱ ኸኣ ብሰላሕታ ህዝቢ በታቲኑ መንነት ስለዘጥፍእ እዩ።

ኢሳያስ: ህዝቢ ኤርትራ መንነቱን ሃገሩን ዓቂቡ ብሓድነትን ብፍቕሪን ንኸይነብር ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ካብ ዝእውጅ ጀሚሩ፣ህዝቢ ኤርትራ ሓደጋ ምብትታን የንጸላልዎ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ምሉኣት ኣባላት ዘለዉዋ ስድራቤት ንኽትረክብ ንጋዶ ክሳዕ ዝኾነሉ፡ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ስደትን ፈቐዶ ክፍለ ዓለማትን ፋሕ ፋሕ ኢሉ ኣሎ። ኢስያስ ከኣ ብስቓይ ህዝቡ እናተፈሰሀ ንሰይጣናዊ ተልእኾኡ ብዝሓየለ ይሰርሓ'ሎ።

ድሮኳ ሓሳቡ ሰሚሩሉስ ኣብ ዕስራን ሸውዓተን ዙርያታት ባርነት ኣማኢት ኣሽሓት መንእሰያት መልሚሉ ዕድሎምን መጻኢኦም ብምጽልማት ኣብ ትርጉም ኣልቦ ገሃነባዊ ሽቕለት ጸሚድዎም ኣሎ። እቲ ዘሕዝን ኢሳያስ ኣብ ነብስ ወከፍ ምረቓ ሃገራዊ ባርነት ዳሳት ተኺሉ ንዓወቱ ጽምብል ብምድላው ሓጎሱ ክገልጽ ዘይምጽጋሙ እዩ።

ኢሳያስ፡ መንእሰያት፡ ስድረኦም፡ ደቆም፡ ኣንስቶም፡ ዝተወልድሉን ዝዓበይሉን ከባቢ ገዲፎም ኣብ ሳዋ መስርዕ ሒዞም ኣገልገልቱ ኮይኖም ክሪኦም እንከሎ ብልቡ ባህ ይብሎ - ጸባ ዓጓ ይሰቲ። ኢሳያስ፡ ገላይኡ፡ ኣብ ሳዋ ብናፍቖት ደቆምን ኣንስቶምን ክሳቐዩ፡ ብሃለዋት ስደረኦምን ሓዳሮምን ክሽገሩ፡ ብዘይ ጠዋርን ኣላይን ብዝገደፉዎም ኣረጋውያን ወለዶም ክጭነቑ ክርእዮም እንከሎ ባህታ ይስምዖ።

ካብቲ ሽግር ኣምሊጦም ምስ ወጽኡ ኣብ ጉዕዞ ስደቶም፡ ግዳይ ነጋዶ ደቂ ሰባት ኮይኖም ክሳቐዩን ከእውዩን እንከለዉ፡ ብመስኮት ተለቭዥኑ ቅልቅል ኢሉ "ንዑ ተመለሱ ኣነ ይሕሸኩም!" ይብሎም። ነቶም ኣብ እስራኤል፣ ስደተኛታት ብሙኻኖም ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ገበን ዘይብሎም ኤርትራውያን፣ " ካብ ሆሎት ሳዋ ትሕሸኩም። ስለዚ ካባይ ስለዘምለጥኩም እትረኽቡዎ ገነት የለን'ሞ ንዑ ኣነ ይሕሸኩም፣ ኣይትዓሽዉ።" እናበለ ይሕጭጨሎም። ነቶም ኣብ ስደት ዕዉት ህይወት ይመርሑ ኣለዉ ንዝብሎም ኤርትራውያን ከኣ "ሓተላ ግለት" እናበለ ይጸርፎም። ተረፍ ሕርቃኑን ጓሂኡን ከኣ፡ ሃልዮም ኣይሃልዮም ንኤርትራ ትርጉም ኣልቦ ሙኻኖም ይሕብሮም። ሰረቕቲ እናበለ ድማ ይዝልፎም።

ሎም ቅነ ኢሳያስ፡ ኣብ መበል 27 ዙር ንዝተዓለሙ ንጹሃት ኣሕዋትና ብጊላነት ክባርኽ ንሳዋ ወሪዱ ቀንዩ። ምምራቕ ዕስራን ሸውዓተን ዙር ባርነት ሙኻኑ እዩ። እዚ ኸኣ መቐጸልታ ናቲ በብእዋኑ ዘካይዶ ጽምብላት እዩ። ኢሳያስ ኣብዚ ምረቓ መደረ ምግባር ዝሰልቸዎ ይመስል። ኩሉ ኣቲ ብቓል ዝበሃል ተወዲእዎ ከም ለውጢ ገለ ሓናጢጡ መጺኡ። ንዕስራን ሸውዓተን ዙርያታት በራዩ ከፍሪ እንከሎ ብጭቕ ኢሉ ዓገብ ኢሉ ክገንሖ ዝፈተነ ብዘይምህላዉ ግን ዝገረሞ ይመስል፡ ንነብሱ " ኣታ እዚኦም ከመይ ዝበሉ ምእዙዛት ህዝቢ እዮም፧" ክብል ንነብሱ ሓቲቱዋ። እንታይ ክሳዕ ዝደግሞም እዮም ዝጽበዩኒ ዘለዉ እናበለ ንሩሑ ብሕቶ ኣጨኒቕዋ። ኣብ መወዳእታ ግን ኢሳያስ ንተመረቕትን ዕዱማትን ሕብርታትን ድምጽታትን ምንቅስቓሳትን ንፋሳትን ሙኻኖም ኣብ መደርኡ ብኣሽሙር ሓቢርዎም። ኢሳያስ፡ ሎምስ ዝዕለም መንእሰይ የለን ዝሃድም ሃዲሙ ዝሕባኣ ተሓቢኡ ዝስደድ ተሰዲዱ እዩ። ተዓለምቲ ዕስራን ሸውዓተን ዙር ነቲ ጎልጎል ኣይክመልኡዎን እዮም።" ኢሉ እናተጠራጠረ፡ ሜዳ ሳዋ ብመሳኪን ዕሸላት መንእሰያት ፍስስ ኢሉ ምስ ረኣየ ክኣምን ኣይከኣለን። ነዒንቱ ስለዘይኣመነን ከኣ መነጽሩ ሃሰስ ኢሉ። ደሓር ግን ነቲ ብዘይመነጽ ዝረኣዮ እውን ቅኑዕ ምንባሩ ኣስተውዒሉ። መደረ ክጅምር እንከሎ ከምቲ ዝለመዶ ዘጣቓዓሉ ብዘይምንባሩ፡ ተደናጊሩ፡ ከምቲ ዝገመቶ እኹል ሰብ'ዶ ደኣ ዘይሎ ኮይኑ ኢሉ ተጠራጢሩ። አዕርዩ ቁሊሕሊሕ ምስበለ ግን ኣሚኑ ረጊኡ።

ኢሳያስ ንጥፍእት መንእሰያት ኤርትራ ከም ኣመሉ ሳዕሲዕሉ። ከም ቀደሙ ኣባጭዩን ኣሽካዕሊሉን። ነዚ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ምብራስ ወለዶ ኤርትራውያን ሞሳ ንክኾኖ ከኣ እታ ኣብ ዳስ ምልኪ ከተሳሲ እትለኣኽ ህብብቲ ድምጻዊት ሄለን መለስ " ሰዓረ ሰዓረ " ኢላ መሰዜመት " ከምቲ "ኣድሃ ንበር!" ኢላ ዝወደሰትኒ፡ ሕጂ እውን ንዓይ እያ ትደርፈለይ ዘላ ግዲ ኢሉ ኩርዕርዕ ኢሉ።

እታ ተገጢሙ ንዝተዋህባ እተዝይም "ለዋህ ርግቢ!" ግን ነቲ ምረት ምልኪ መሊኹ፡ ባይቶኡን ዶባቱን ዘጻንሕ ዘሎ ሓላው ዓዱ ሓይልታት ምክልኻልን ንተረከብቲ ሕድሪ መንእሰያትናን እያ ኣዚማትሎም። ነቶም፡ ዘይወግሕ ጸላም ከምዘየሎ ኣሚኖም ጸላም-ጽባሕ ከውግሑ ሕድሪ ሰማእታት ኣኽቢሮም ኣብ ምድረ-ኣበዋት ከይለቁ ጸኒዖም ንዘለዉ ጀጋኑ እያ "ፍቕርኹም ኣብ ደመይ ኣሎ!" ትብሎም ነይራ። ጽባሕ ምድሪ ምስ ወግሐ ከኣ ብዘይ ሕቡእ ውጋእ ብቓልዕ " ኣገናዕ ክትብሎም እያ። ኢሳይያስ ግን፡ "ኩሉ ዝተደርፈ ንዓይ፡ ኩሉ ዝተዜመ ንዓይ'ዩ ብምባል ነብሱ ኣደዓዒሱ ፍኒሕኒሕ ይብል።

ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ተዓዊቱ እዩ። ሓደ መዓልቲ ግን እታ ቀጣን በትሪ ሓቂ ከምእትዕወት ኣየጠራጥርን እዩ። ሽዑ ኢሳያስ ታሪኽ ክኸውን እዩ። ስድራ-ቤታት ኣብ ናጻን ደሞክራስያዊትን ኤርትራ ክተኣኻኸባ እየን። መንእሰያትና ደረቶም ነፊሖም ኣብ መሬት ዓዶም ሸናዕ ክብሉ እዮም። ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ እልልታ ክስማዕ እዩ። ህዝባዊት ደሞክራስያዊት ኤርትራ ክትዓብን ክትስልጥንን እያ። ህዝቢ ኤርትራ ኸኣ ኣብ ዓለም ሓድሽ ክብሪ ክጎናጸፍ እዩ።

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Videos

Latest Comments

Announcements