Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

ሓጺር ጸብጻብ ምዕባለታት ድሕረ-ተቃውሞ ካብ ኣስመራ፥ ብ ኣባላት ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት

ሓጺር ጸብጻብ ምዕባለታት ድሕረ-ተቃውሞ ካብ ኣስመራ፥ ብ ኣባላት ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት

ድሕሪ እቲ ብሰሉስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድያእ ከምኡ'ድማ ኣብ ጎደና ሓርነት ዘጋጠመ ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ንዕኡ ንምብታን ዝሰዓበ ተኹስን ማእሰርትን ሎሚ ኩነታት ብተዛማዲ ሃዲኡ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ'ድማ ኣብቲ እቶም ምስቲ ኩነታት ብምትእስሳር ተቀይዶም ዝነበሩ ተማሃሮን ኣዴታትን በብቅሩብ ይልቀቁ ኣለው። ድሮ ኣብ ኣኽርያ 5 ተማሃሮን 3 ኣዴታትን ተለቂቆም ኣለው። ንሶም ብዛዕባ ማእሰርቶም፡ ዝተገብረሎም መርመራን ካልእን ምስ ዝኾነ ሰብ ከይዘራረቡ ከቢድ መጠንቀቅታ ተዋሂብዎም ኣሎ። የግዳስ ሓደ ካብቶም ዝተለቀቁ ኣብ ኣኽርያ ብልምዲ ጻዕዳ ጽርግያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣከባቢ ዝቅመጥ፡ ንግዜኡ ብጸጥታዊ ምኽንያት ስሙ ክንዕቅቦ ዝመረጽና፡ተማሃራይ 10 ክፍሊ ቤትትምህርቲ ድያእ፡ ከምዝገለጸልና ምስ ሓዝዎ ናብ ኤክስፖ ዝርከብ 6ይ መደበር ፖሊስ ከምዝወሰድዎምን፡ ስም ናይ ወደብትኹም ግለጹ ብምባል ዝሑል ማይ ኣብ ነብሶም ብምኽዓው ብቁልፊ እናኸትከቱ ከምዝመርመርዎም ሓቢሩ።

ኣባላት ጸጥታ ናይቲ ስርዓት ከም ወትሩ ነገራት ክሳብ ዝዝሕለሎም ድሕሪ ምጽባይ፡ ሎሚ ቤት ትምህርቲ ድያእ ከፊቶማ ኣለው። እቲ ኸባቢ ኣቃልቦ ስሒቡ ከምዘሎ ድሕሪ ምፍላጦም ድማ ንኹሉ ሰራዊትን ፖሊስን ኣልዮምን ክልተ ዕጡቃት ኣባላት ፖሊስን ሓደ ዕጡቅ ወተሃደርን ጥራይ ከም ሓለዋ ኣብ ከባቢ እቲ ቤትምህርቲ ውዒሎም። የግዳስ ሲቪል ዝለበሱ ኣባላት ጸጥታ ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ዓሲሎም ኣለው።

ኣባላት ጸጥታ የግዳስ ኣብዚ እዋንዚ ስልቲ ቀይሮም፡ ኣብ ክንዲ ከም ወትሩ ካብ ቤት ብለይቲ መጺእካ ናይ ምቅያድ፡ ንዝደለይዎም ሰባት ናብ ምምሕዳር ከባቢ ብምጽዋዕ ካብ ምምሕዳር'ድማ፡ ኣባላት ጸጥታ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ይወስድዎም ኣለው። ንኣብነት ሎሚ ኣብ ሰዓታት ምሳሕ ኣብ ኣኽርያ ሪጋ ሶማል፡ ከምኡ ድማ እንዳ ዓሊ በኺት ዝበሃል ስፍራ ዝቅመጡ ዓብደልቃድር ኣሕመድ፡ ከምኡ'ድማ ነጋሽ በያን ዝተባህሉ ሰባት ናብ ምምሕዳር ጸዊዖም ካብኡ ድማ ሰዊሮሞም ኣለው።

ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር፡ ጀነራል ፊሊጶስ ኣብ ግዜ ተቃውሞ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ጸጥታን ን ኣባላቶም ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኹሲ ክኸፍቱ ተኣዚዞም፡ ንላዕሊ ጥራይ ምትኳሶም፡ ትእዛዝ ጥሒስኩም ተባሂሎም ኣብ ቀይዲ ክኣትው ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ሰብኣውነት ተሰሚዕዎም ኣንጻር ህዝቦም ምትኳስ ዝኣበዩ ደቂ ህዝቢ ኣባላት ሰራዊት ብስም ህዝቢ ኤርትራ ምስጋናና ንገልጽ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ስርዓት ከም ወትሩ ናይ ሓደ ሃይማኖት ምንቅስቃስ ንምምሳሉ ጽዑቅ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ የካይድ ብምህላውን፡ ገለ ሰባት'ድማ ብዘይፍላጥ ነቲ ናይቲ ስርዓት ስውር ሽርሒ ይደጋግሙ ብምህላዎምን፡ ኩሉ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝርከብ ህዝብና እዚ ተቃውሞ ምግባትን ዓመጽን ዘንቀሎ ምዃኑን ዋሏ'ኳ ብተማሃሮ ኣኽርያ ዝተጀመረ እንተኾነ፡ ኩሉ ተቀማጢ ኣኽርያ ኢዱ ዝሓወሰሉ ምዃኑን፡ ሕጂ'ውን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ቃልሲ ኣንጻር ዓመጽ ንኽዕወት ኩልና ኣብ ደቀቅቲ ጉዳያት ምድሃብ ገዲፍና፡ ነዚ ቃልሲ ደገፍና ከነርእዮ ንጽውዕ።

ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት ኣስመራ

 

 

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
 

Videos

Latest Comments

Announcements