Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ኣዴታት ኤርትራውያን

ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ኣዴታት ኤርትራውያን

ክቡራት ኣዴታት፡

ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር-  ሰሜን ኣመሪካ - መዓልቲ ኣደታት ተባሂላ ትኸብረሉ ዘላ ዕለት  ምኽንያት ብምግባር ኣብ ልዕሌኸን ዘለኒ ኣኽብሮትን፡ ፍቅርን፡ናፍቆትን፡  ክገልጸልክን እፈቱ። ከምኡውን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ኣብ ዝተፋላለየ መዓልትታት ብበበይኑ ዓይነት መገዲ እዛ ዕለት እዚኣ ትኸበር እያ።   ኣዴታት እዚ ዘለናዮ ሃገር ደቀን ይኹኑ ስድርኤን፡ ቤትሰበን፡ መሳርሕተን፡  መሓዙተን  መግለጺ ፍቅሮምን፡ ምስጋንኦምን “እንቋዕ ሓጎሰክን ኣብዛ ማዓልትኽን”  ዝብል ካርድታትን፡ ካብ ዕንባባታት ጀሚርካ በብዓይነቱ ህያባትን፡  ናይ ምሳሕ ድራር ዕድመን እናተገብረለን ክመስገንናን፡ ክሕጎሳን ይውዕላ።  እወ  ኣደ መዓልቲ ዘይተፈላየላ ኸ መን ይፍለየሉ፡ ኣደ ዘይከበረት ከ መን ይኸብር። ኣደ ሓብሓቢት ደቃን ስድራኣን እያ፡ ኣደ  መጸበቂት እያ፡ ኣደ ጉህያ ከላ ደቃ ከይሽገሩ ጕሂኣ ሓቢኣ ፍሽኽ ትብል፡ ኣደ ንርእሳ  ጠምያ ንደቃ ትዕንግል፡  ኣደ ከም ዓቅሚ ትሕዝትኣ፡ በይና ኣይትበልዕን’ያ። ሕብእ ኢላ ርእዩለይ ስምዑለይ ከይበልት ንጉልባበን ዘይቀልዓን ዘይቀልዑን ትዕንግል፡ ኣደ ትሕቲ ኣምላኽ ህይወት ክትህብ ህይወታ ተጥፍእ።  ኣብ ሕርሲ ዝሞታ ብሕልፊ ኣብ ሰልሳይ ዓለም ብዙሓት’የን። ኣደ ክብሃል ከሎ ግን እታ ወላድ ጥርያ ኣይኮነትን እታ ዘይወለደት፡ ደቂ ሓዋን ሓብተን ደቂ ዘኽታማትን ተዕቢ፡ ዝኾነ ናይ ኣደ ስራሕ ትሰርሕ፡ ንሳ እውን ኣደ እያ።

እሞ ኣብዚ ዓዲ ኣዴታት ከምዚ ዝብልክዎ ምስ ፍቅሩን፡ ምስጋንኡን፡ ህያቡን ክሕጎሳ ክውዕላ ከለዋ፡ ንስኻትክን  ኣብ ዓዲ ዘለኽን መንግስቲ ደቅኽን ሳዋ ክዕለሙ ኢሉ ካብ ሕቅፎኽን  መንዚዑ ወሲዱ ሸሚሙ፡ ካብ ገዛ ወሲዱ “ዝኣሰርኩሞም  ደቅና እንተለው መግቢ ሒዝና ክንበጽሖም ኣፍቁድልና ኣብ ቤትፍርዲ ድማ ይቅረቡልና፡ ሞይቶም እንተኾይኖም ድማ ሬስኦም ሃቡና ክንቀብሮም ክንቀብጽ  ኢልክን ንዘሓተትክንኦ ሕቶን ዘቅረብክንዖ ጥርዓንን ሰብ ስልጣን ጸማም እዝኒ ሂቦሙኽን፡ ማዕንጥኽን ብጓሂ ንድሕሪት ተሳሒቡ፡  ገጽክን ብማዳ ተሸፊኑ፡ ጸጉርኽን  ጨበል ተኺድኑ፡ ሃምባኽ ባኒ ተሰሪዕክን ብመቍነን እንዳተዋሃበክን ሓሙሽተ ኩላሶ ንደቅኽን ኣኾሉስክን ንዓኽን ፈውሲ ሞት ሓንቲ ጥራይ እናበላዕክን ፡ ሕማም ቀስ ኢሉ ንነብስኽን እናሰልከዮ ከሎ፡  ነዚ ኹሉ ተሰኪምክን ወሊድክን የዕቢኽን መሪቅክን  ኣፋኒኽን ተኻሓድክን ከተብቅዓ ኣብ ክንዲ ወይ ደም ወሊድና ኢልክን ትራገማን ሞራልክን ተውድቓን  ከምዚ ኢሉ ኣይነብርን እዩ ክሓልፍ’ዩ እናበልክን ንብዓትክን መሬት እናጠልቀዮ ሰማይ ጠሚትካን ንኣምላኽክን እናጸለኽን ብተስፋ ትጓዓዛ  ኣለኽን፡፡  ወረ እንታይ ዝኣመሰለ ፍቅሪ ዝወለዶ ክእለትን፡ ጽንዓትን፡ጽማመን ንኣዳም ገረሞ  ሂቡክን። ኣየወ ወርቃዊ ታሪኽ!!  ወይልኡ በዳሊኽን።  በትሪ ሓቅስ ትቀድን እምበር ኣይትስበርን ከም ዝባህል ደጊመ ደጋጊመ እወ ሓቅኽን ክሓልፍ’ዩ፡ ኣጆኽን፡ ኣጆኽን ክሕልፍ’ዩ ኣንትን እንተቆዘምክን ዘጥዕመልክን እንተዓለልክን ዘጥዕመልክን ብርሃን ቤትክን፡ ብርሃን ዓዲ ዝኾንክን።

 ከይተናውሔ ኣብ ዓድና “መዓልቲ ኣዴታት”  Mother’s Day ኢልና ከንብዕል ኢና። የዕጽምቲ ደቅኽን ክትቀብራ ኢኽን፡ ተረፍ ሳዋ ተረፍ ባሕሪ ይዋእ መዕለቢ ሲኣኖም ኣብ ስደት ከርተት ዝብሉ ዘለዉ ኣሽሓት ደቅኽን ዕልል እናበልክን  ክትቅበልኦም ኢኽን፡ ጥሜት ከይስማዓክን እትዕጠቅዖ ዘለኽን መቀነት ክትፈትሕኦ ኢኽን። ጸጉርኽን ሓመዱ ነጊፍክን ልኻይክን ዘይትኽን ተመሽ ከተብልኦ ኢኽን። ወረ ኣነስ ከምዚ ሕጂ ዝኾነ መሲሉኒ በይነይ ኣብ ገዛይ ኣብ ማዕዶኽን ኮይነ የዕልል ኣሎኹ! ክብሩ ይስፋሕ መንግስቱ ይባረኽ። ኣሜን።

 ኣብ ወጺኢ ዘለኽን መንግስቲ ዝጥቀመልክን ዘሎ፡ ሰብ እዘን ኣዴታት እዚኣተን  ዘይተማህራ ስቅ ኢለንን’የን ይብለክን ኣሎ። ኣይኮንክንን ግን። ሰብ እግዚኣብሂር ዝሃቦ ሕልና ኣልዎ፡ ንሕልና ትምህርቲ ኣየድልዮን እዩ።  ትምህርቲ ብሩር እንተነበርካ ይኹላዓካ፡ ግን ብሩር ኔርካ ናብ ወርቂ ኣይልውጠካን እዩ።  ኣዴታት ኢርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ካብ እጃመን ንላዕሊ ኣበርኪተን  ዘይበሊ ዘይሃስስ ታሪኽ ከም ዝገበራ ዘክራ።

እሞ ኣትን ሰብ ወጅሂ ሞዕሩጋት ኣዴታት፡ ጸወርቲ ኹሉ፡  ፈቃራት  መዓልቲ ኣዴታት ጽባሕ ዉግሕ ኢልና ክትኮነልና እያ’ሞ ከሎ ጋና Happy Mother’s Day ይብለክን ኣሎኹ።

ክሳብ ንራኸብ ጎይታ ኣብ ዘዘለናዮ ምስ ኩላትና ይኹን እናበልኩ ብሰዓመት ይፍለየክን ኣሎኹ።

ኣበባ ተስፋግዮርጊስ

 

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS